TABLE DE CORRESPONDANCE EFEO - PINYIN
source et table Pinyin-EFEO: SINOPTIC


EFEO Pinyin
a a
ai ai
an an
cha sha
chai shai
chan shan
chang shang
chao shao
che shi
chei shei
chen shen
cheng sheng
cheou shou
chö she
chou shu
choua shua
chouai shuai
chouan shuan
chouang shuang
chouei shui
chouen shun
chouo, cho shuo
ei ei
eul er
fa fa
fan fan
fang fang
fei fei
fen fen
feou fou
fo fo
fong feng
fou fu
ha ha
hai hai
han han
hang hang
hao hao
hei hei
hen hen
heng heng
heou hou
hi, si xi
hia xia
hiai, hie, sie xie
hiang, siang xiang
hiao, siao xiao
hien, sien xian
hieou, sieou xiu
hin, sin xin
hing, sing xing
hiong xiong
hiu, siu xu
hiuan, siuan xuan
hiue, siue xue
hiun, siun xun
ho, hö he
hong hong
hou hu
houa hua
houa huai
houan huan
houang huang
houei hui
houen hun
houo huo
jan ran
jang rang
jao rao
je ri
jen ren
jeng reng
jeou rou
jo ruo
re
jong rong
jou ru
joua rua
jouan ruan
jouei rui
jouen run
ka ga
k'a ka
kai gai
k'ai kai
kan gan
k'an kan
kang gang
k'ang kang
kao gao
k'ao kao
kei gei
ken gen
k'en ken
keng geng
k'eng keng
keou gou
k'eou kou
ki, tsi ji
k'i,ts'i qi
kia jia
k'ia qia
kiai, kie, tsie jie
k'iai, k'ie, ts'ie qie
kiang, tsiang jiang
k'iang, ts'iang qiang
kiao, tsiao jiao
k'iao, ts'iao qiao
kien, tsien jian
k'ien, ts'ien qian
kieou, tsieou jiu
k'ieou, ts'ieou qiu
kin, tsin jin
k'in, ts'in qin
king, tsing jing
k'ing, ts'ing qing
kio, kiue, tsio, tsiue jue
k'io, k'iue, ts'io, ts'iue que
kiong jiong
k'iong qiong
kiu, tsiu ju
k'iu, ts'iu qu
kiuan, tsiuan juan
k'iuan, ts'iuan quan
kiun, tsiun jun
k'iun, ts'iun qun
ko, kö ge
k'o, k'ö ke
kong gong
k'ong kong
kou gu
k'ou ku
koua gua
k'oua kua
kouai guai
k'ouai kuai
kouan guan
k'ouan kuan
kouang guang
k'ouang kuang
kouei gui
k'ouei kui
kouen gun
k'ouen kun
kouo guo
k'ouo kuo
la la
lai lai
lan lan
lang lang
lao lao
leang liang
leao liao
lei lei
leng leng
leou lou
li li
lia lia
lie lie
lien lian
lin lin
ling ling
liu liu
liu
liue, lio lüe
le
lo, loue luo
long long
lou lu
louan luan
louen lun
ma ma
mai mai
man man
mang mang
mao mao
me me
mei mei
men men
meou mou
mi mi
miao miao
mie mie
mien mian
mieou miu
min min
ming ming
mo mo
mong meng
mu mu
na na
nai nai
nan nan
nang nang
nao nao
ne ne
nei nei
nen nen
neng neng
ngang ang
ngao ao
ngen en
ngeng eng
ngeou ou
ngo e
ngo o
ni ni
niang niang
niao niao
nie nie
nien nian
nieou niu
nin nin
ning ning
nio nüe
niu
no nuo
nong nong
nou nu
nouan nuan
pa ba
p'a pa
pai bai
p'ai pai
pan ban
p'an pan
pang bang
p'ang pang
pao bao
p'ao pao
pei bei
p'ei pei
pen ben
p'en pen
peng beng
p'eng peng
p'eou pou
pi bi
p'i pi
piao biao
p'iao piao
pie bie
p'ie pie
pien bian
p'ien pian
pin bin
p'in pin
ping bing
p'ing ping
po bo
p'o po
pou bu
p'ou pu
sa sa
sai sai
san san
sang sang
sao sao
sen sen
seng seng
seou sou
so suo
se
song song
sou su
souan suan
souei sui
souen sun
sseu si
ta da
t'a ta
tai dai
t'ai tai
tan dan
t'an tan
tang dang
t'ang tang
tao dao
t'ao tao
tcha zha
tch'a cha
tchai zhai
tch'ai chai
tchan zhan
tch'an chan
tchang zhang
tch'ang chang
tchao zhao
tch'ao chao
tche zhi
tch'e chi
tchei zhei
tchen zhen
tch'en chen
tcheng zheng
tch'eng cheng
tcheou zhou
tch'eou chou
tchö zhe
tch'ö che
tcho, tchouo zhuo
tchong zhong
tch'ong chong
tchou zhu
tch'ou chu
tchoua zhua
tch'oua chua
tchouai zhuai
tch'ouai chuai
tchouan zhuan
tch'ouan chuan
tchouang zhuang
tch'ouang chuang
tchouei zhui
tch'ouei chui
tchouen zhun
tch'ouen chun
tch'ouo chuo
tei dei
ten den
teng deng
t'eng teng
teou dou
t'eou tou
ti di
t'i ti
tiao diao
t'iao tiao
tie die
t'ie tie
tien dian
t'ien tian
tieou diu
ting ding
t'ing ting
to duo
t'o tuo
de
t'ö te
tong dong
t'ong tong
tou du
t'ou tu
touan duan
t'ouan tuan
touei dui
t'ouei tui
touen dun
t'ouen tun
tsa za
ts'a ca
tsai zai
ts'ai cai
tsan zan
ts'an can
tsang zang
ts'ang cang
tsao zao
ts'ao cao
tsei zei
tsen zen
ts'en cen
tseng zeng
ts'eng ceng
tseou zou
ts'eou cou
tseu zi
ts'eu ci
tso zuo
ts'o cuo
tsö ze
ts'ö ce
tsong zong
ts'ong cong
tsou zu
ts'ou cu
tsouan zuan
ts'ouan cuan
tsouei zui
ts'ouei cui
tsouen zun
ts'ouen cun
wa wa
wai wai
wan wan
wang wang
wei wei
wen wen
wo wo
wong weng
wu wu
ya ya
yang yang
yao yao
ye ye
yen yan
yeou you
yi yi
yin yin
ying ying
yong yong
yu yu
yuan yuan
yue yue
yun yun