TABLEAU DES PHONÈMES DU CHINOIS (PUTONGHUA)

普通话声合总表 -

 


 

a

 

o

 

e

 

ê

 

-I

 

er

 

ai

 

ei

 

ao

 

ou

 

an

 

en

 

ang

 

eng

 

ong

 

i

 

ia

 

iao

 

ie

 

iu

 

ian

 

in

 

iang

 

ing

 

iong

 

u

 

ua

 

uo

 

uai

 

ui

 

uan

 

un

 

uang

 

ueng

 

ü

 

üe

 

üan

 

ün

 

a

o

e

ê

 

er

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

 

yi

ya

yao

ye

you

yan

yin

yang

ying

yong

wu

wa

wo

wai

wei

wan

wen

wang

weng

yu

yue

yuan

yun

B

ba

bo

 

 

 

 

bai

bei

bao

 

ban

ben

bang

beng

 

bi

 

biao

bie

 

bian

bin

 

bing

 

bu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

pa

po

 

 

 

 

pai

pei

pao

pou

pan

pen

pang

peng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

ma

mo

me

 

 

 

mai

mei

mao

mou

man

men

mang

meng

 

mi

 

miao

mie

miu

mian

min

 

ming

 

mu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

fa

fo

 

 

 

 

 

fei

 

fou

fan

fen

fang

feng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

da

 

de

 

 

 

dai

dei

dao

dou

dan

den

dang

deng

dong

di

 

diao

die

diu

dian

 

 

ding

 

du

 

duo

 

dui

duan

dun

 

 

 

 

 

 

T

ta

 

te

 

 

 

tai

 

tao

tou

tan

 

tang

teng

tong

ti

 

tiao

tie

 

tian

 

 

ting

 

tu

 

tuo

 

tui

tuan

tun

 

 

 

 

 

 

N

na

 

ne

 

 

 

nai

nei

nao

nou

nan

nen

nang

neng

nong

ni

 

niao

nie

niu

nian

nin

niang

ning

 

nu

 

nuo

 

 

nuan

 

 

 

nüe

 

 

L

la

 

le

 

 

 

lai

lei

lao

lou

lan

 

lang

leng

long

li

lia

liao

lie

liu

lian

lin

liang

ling

 

lu

 

luo

 

 

luan

lun

 

 

lüe

 

 

Z

za

 

ze

 

zi

 

zai

zei

zao

zou

zan

zen

zang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu

 

zuo

 

zui

zuan

zun

 

 

 

 

 

 

C

ca

 

ce

 

ci

 

cai

 

cao

cou

can

cen

cang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cu

 

cuo

 

cui

cuan

cun

 

 

 

 

 

 

S

sa

 

se

 

si

 

sai

 

sao

sou

san

sen

sang

seng

song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su

 

suo

 

sui

suan

sun

 

 

 

 

 

 

ZH

zha

 

zhe

 

zhi

 

zhai

zhei

zhao

zhou

zhan

zhen

zhang

zheng

zhong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zhu

zhua

zhuo

zhuai

zhui

zhuan

zhun

zhuang

 

 

 

 

 

CH

cha

 

che

 

chi

 

chai

 

chao

chou

chan

chen

chang

cheng

chong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chu

chua

chuo

chuai

chui

chuan

chun

chuang

 

 

 

 

 

CH

sha

 

she

 

shi

 

shai

shei

shao

shou

shan

shen

shang

sheng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shu

shua

shuo

shuai

shui

shuan

shun

shuang

 

 

 

 

 

R

 

 

re

 

ri

 

 

 

rao

rou

ran

ren

rang

reng

rong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ru

rua

ruo

 

rui

ruan

run

 

 

 

 

 

 

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ji

jia

jiao

jie

jiu

jian

jin

jiang

jing

jiong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ju

jue

juan

jun

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qi

qia

qiao

qie

qiu

qian

qin

qiang

qing

qiong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qu

que

quan

qun

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi

xia

xiao

xie

xiu

xian

xin

xiang

xing

xiong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xu

xue

xuan

xun

G

ga

 

ge

 

 

 

gai

gei

gao

gou

gan

gen

gang

geng

gong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gu

gua

guo

guai

gui

guan

gun

guang

 

 

 

 

 

K

ka

 

ke

 

 

 

kai

kei

kao

kou

kan

ken

kang

keng

kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ku

kua

kuo

kuai

kui

kuan

kun

kuang

 

 

 

 

 

H

ha

 

he

 

 

 

hai

hei

hao

hou

han

hen

hang

heng

hong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hu

hua

huo

huai

hui

huan

hun

huang